Najznámejšie funkcie hudby

Najznámejšie funkcie hudby – alebo k čomu môže hudba slúžiť

Hudba je druhom umenia. Umelci hudbu tvorili a tvoria ako umenie a vtedy je jej základnou funkciou byť umeleckým dielom a prinášať ľudom výnimočné umelecké poznanie a estetický zážitok (umelecká a estetická funkcia).  Ale nie každá hudba je umeleckým dielom. Niekedy hudba vzniká a niekedy sa používa za iným účelom a pre iné funkcie.

Hudba ako zábava – zábavná funkcia hudby. Zábava môže byť individuálna alebo skupinová, aktívna – pasívna, verejná – súkromná, môže byť veľmi rôznorodá, roztopašná, bláznivá, neviazaná, ale aj dôstojná, slušná, zdvorilá.

Zábava je činnosť, ktorá prináša radosť, potešenie, smiech, záujem, uvoľnenie, zážitok. Tvorí protipól vážnych činností (práca, profesia, štúdium, výskum, politika), aj keď aj tie prinášajú pozitívne zážitky, ale naviac vyžadujú zodpovednosť za činnosť a výsledok, sústredenie, vytrvalú pracovitosť. Zásadná odlišnosť je práve miera zodpovednosti za výkon a výsledok.

Zábava je dôležitou súčasťou kultúry spoločnosti v jej osobnej i spoločenskej podobe a v posledných desaťročiach (storočiach) dochádza k jej širokej a veľkej komercionalizácii v tzv. zábavnom priemysle. Ten môže osobnosťou človeka manipulovať, takže sa správa nie podľa svojich osobných cieľov a predsavzatí, podľa toho, ako on sám chce, ale podľa toho, ako podľahne manipulácii zábavných produktov (zábavné predmety, zábavná hudba, spoločenské podujatia atď.).

Pri aktívnej zábave sa človek niekedy musí najprv učiť danú činnosť robiť, až potom sa môže dobre zabávať, napr. pri hre sa musí naučiť pravidlá hry, pri počítačovej hre ovládať smartfón, tablet, počítač, pri tanci správne kroky, pri speve správne spievať, pri hre v skupine hrať na nástroji, až potom môže mať zo zábavnej činnosti radosť, zážitok, uvoľnenie a podobne. A platí to aj pri pasívnej zábave, inak bude nešťastný, že mu to nejde a bude sa nudiť.

Hudba ako poznávanie krásy umenia – poznávacia funkcia hudby. Poznávacia funkcia hudby súvisí so sústredeným a zámerným počúvaním hudby, ktoré prináša umelecký a estetický zážitok. Človek pritom poznáva umelecký a estetický obsah hudobného diela, hudobnej skladby.

 

Hudba ako kulisa – individuálna alebo spoločenská, osobná alebo verejná. Hudba niekedy pomáha dotvárať priestor zvukovým spôsobom, skrášľuje atmosféru, pôsobí podnecujúco pri rôznej činnosti, pri práci, domácich úlohách, rozhovore, stretnutí priateľov, módnej prehliadke. Človek hudbu ako zvukovú kulisu nepočúva priamo, zamerane a sústredene, vníma iba jej pozitívny účinok. Hudobná kulisa môže byť súkromná a osobná (napríklad doma pri nejakej činnosti) alebo verejná a spoločenská.

 

Hudba na pohyb a tanec. Pohybová funkcia hudby znamená, že hudba pomáha a podporuje nejaký pohyb človeka. Pôsobí svojím zvukovým znením, svojím rytmom, tempom, svojou dynamikou a silou pozitívne na celkový charakter pohybu, na koordináciu, silu, vyjadrenie pohybu a pri tanci je nevyhnutnou podmienkou tanca. Hudba je asi najviac spojená s pohybom, pretože vo svojej podstate je tvorená pohybom a existuje ako pohyb (zvukových vĺn v čase a priestore). Pohybová funkcia hudby sa realizuje napríklad pri individuálnych a spoločenských cvičeniach (spartakiáda, sokolský zlet, telesná výchova, zumba, aerobik atď.) a pri tancoch (spoločenské a moderné tance, tance hip-hop, pohybové kreácie street dance a podobne).

 

Inštruktívna hudba – na cvičenie nástrojovej techniky. Ide o typ hudby, ktorá je špeciálne vytvorená pri nácviku nástrojovej hry. Existuje inštruktívna hudobná literatúra pre každý hudobný nástroj. Inštruktívne skladby sa väčšinou volajú etudy a nemajú bežne umeleckú a estetickú hodnotu umeleckých diel, aj keď niekedy hudobní skladatelia  vytvorili viaceré krásne a pôsobivé etudy, ktoré sa dokonca hrávajú na koncertných pódiách.

 

Hudba na spoločenské stretnutia – koncerty, festivaly, menšinové a väčšinové, skupinové či kolektívne – spoločenská funkcia hudby

Hudba pri slávnostných spoločenských udalostiach a oslavách (fanfáry, hymna ako symbol štátu, inštitúcie, podujatia, zvučky a podobne)

Spoločenská funkcia hudby znamená, že sa hudba používa na spoločenských stretnutiach, slávnostných udalostiach a významných oslavách. Niektoré skladby sú špeciálne vytvorené pre takéto udalosti, či už to hymna ako symbol štátu, alebo hymna nejakej inštitúcie) alebo fanfáry, zvučky rôznych udalostí, situácií a podobne. Poslaním hudby je umocniť spoločenskú udalosť, dať jej ešte viac slávnostný, dôstojný a výnimočný charakter. Spoločenská funkcia hudby sa prejavuje aj na hromadných hudobných spoločenských stretnutiach, na koncertoch vážnej, populárnej, ľudovej hudby, na festivaloch a podobne. Výkony umelcov – hudobníkov i zážitky poslucháčov a divákov sú potom často znásobené práve spoločenskou atmosférou stretnutia množstva ľudí a bývajú jedinečné, o čom sa možno presvedčiť zo záznamov (audio, video) z nich.

 

Hudba na náboženské a liturgické účely – náboženská funkcia hudby. Náboženská a liturgická funkcia hudby je funkciou, ktorá sa realizuje pri náboženských obradoch a v kostoloch pri liturgii. Väčšinou ide o špeciálne vytvorenú a používanú hudbu u nás v kostoloch pri omši, náboženských sviatkoch a oslavách, pri zádušných omšiach a podobne.

 

Hudba ako súčasť iného umenia (film, divadlo, PC hry, televízne programy atď.). Hudba môže byť súčasťou iného umeleckého diela alebo umeleckého predstavenia. Nejde pritom len o nejakú kulisu, ale väčšinou o samostatné a špeciálne hudobné dielo (výber z diel). Hudba v tomto prípade má za úlohu posilňovať vyznenie diela iného druhu umenia (film, divadlo, PC hry, televízne programy atď.).

 

Hudba ako obchod (piesne a hudobné skladby sa vytvárajú predovšetkým na získanie peňazí) – ekonomická funkcia hudby. Ekonomická funkcia hudby znamená, že hudba a jej produkty (skladby) môžu byť využívané a zneužívané na obchod a zisk, bez ohľadu na samotnú podstatu hudby, na jej znenie, obsah, pôvod, poslucháčov. Tak sa stáva, že v populárnej hudbe (i v klasickej)  vznikne hudobná skladba určená len preto, aby priniesla zisk, rádiá z nej robia častým hraním „hit“, a pritom vôbec nejde o výnimočnú ani esteticky zaujímavú hudobnú skladbu. Nehovoriac o hudobníkoch, ktorí hrávajú v zábavných zariadeniach a ktorí sa svojou každodennou hudobnou produkciou živia.

 

Hudba na liečenie tela i duše (muzikoterapeutická funkcia hudby). Ide o funkciu hudby, ktorá využíva hudbu na liečenie „duše i tela“. O terapeutickej funkcii hudby sa vie už tisícročia. Niekedy ju človek zažíva aj sám a ani o tom nemusí vedieť. V muzikoterapii sa hudba používa zámerne a cielene a môže pomáhať človekovi pri rôznych cvičeniach v rehabilitácii a v psychoterapii na zlepšenie psychického stavu chorých, relaxáciu psychicky vyčerpaných, na zlepšenie sebavyjadrenia a komunikácie. Pri využívaní hudby v muzikoterapii nejde o tradičné počúvanie hudby (poznávanie a prežívanie), ale o vnímanie sily a dynamiky hudobného zvuku.

 

Úlohy:

 • Uveďte, ktoré funkcie sú pre Vás najdôležitejšie!
 • Povedzte príklad alebo aj prineste ukážku!
 • Priraďte jednotlivé ukážky k uvedeným funkciám

 

Oblasti (aj s odkazmi na ukážky):

           

Domáca úloha. Priniesť do školy ukážku hudby, ktorú žiak počúva a zdôvodniť prečo.

 

Zhrnutie: funkcie hudby

 • Hudba ako zábava – zábavná funkcia hudby.
 • Hudba ako poznávanie krásy umenia – poznávacia funkcia hudby.
 • Hudba ako kulisa
 • Hudba na pohyb a tanec.
 • Inštruktívna hudba
 • Hudba na spoločenské stretnutia
 • Hudba na náboženské a liturgické účely
 • Hudba ako súčasť iného umenia
 • Hudba ako obchod
 • Hudba na liečenie tela i duše (muzikoterapeutická funkcia hudby).